Polityka prywatności

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABI Miranda Sroczyńska z siedzibą w Chorzowie, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego, telefon 32 793 71 81 email: biuro@abi-group.pl,
2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy pośrednictwa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze oraz inne podmioty wynikające z przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wygaśnięcia relacji prawnych wynikających z zawartej umowy pośrednictwa,
7) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10) Pana/Pani dane nie będą profilowane.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb zawarcia umowy, realizacji umowy oraz wystawienia faktury VAT.